Evidencija [EVD]

Modul Evidencija [EVD] je namenjen evidenciji zaposlenih, njihovog radnog vremena, objekata i dodelu objekata zaposlenima.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni u administraciji, kadrovskoj službi i operativi: direktor administrativnih poslova, direktor operativnih poslova, administrativni referenti, operativni referenti, poslovni asistenti, hr asistenti, itd.

Sastav modula

Sastoji se iz 5 podmodula:

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Objekti /
Zaposleni /
Dodela objekata Zaposleni, Objekti
Satnica Zaposleni, Objekti, Dodela objekata
Godišnji odmori Zaposleni, Satnica

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul Objekti pruža mogućnost evidencije svih objekata na kojima se obavljaju usluge održavanja higijene. Korisnik aplikacije ima mogućnost da zabeleži sve detalje koji su vezani za objekat, počevši od osnovnih: adresa, tip objekta, opština, itd., pa sve do detalja kao što su: broj pp aparata, zajedničkih prostorija, garažnih mesta, itd.

Podmodul ObjektiPodmodul Objekti je usko povezan sa modulima: Operativa [OPR], Logistika [LOG], Upravnik [UPR], Kontrola kvaliteta [KKV], tako da korisnik aplikacije u detaljima objekta može da ima uvid u detalje iz pomenutih modula, a u zavisnosti od privilegija ima mogućnost i uređivanja istih.

Podmodul Zaposleni je namenjen vođenju podataka o radnicima, kao što su: lični podaci, adrese i kontakt podaci, kvalifikacije, podaci o zdravstvenom osiguranju i ostali detalji. U okviru podmodula moguć je učitavanje dokumenata (pdf i slike) koji su vezani za zaposlenog (pdf dokument vozačke dozvole, diplome, lične karte, itd.).

Podmodul omogućuje da se svakom zaposlenom odredi tip zaposlenosti. To je jedan od najbitnijih podataka za zaposlenog, jer se na osnovu tog podatka zaposleni svrstava u grupe za dodelu objekata, obračuna zarada, itd... U sistemu su definisana 4 tipa zaposlenosti.

Podmodul Dodela objekata služi da se preko njega zaposleni rasporede po objektima na kojima će raditi.

Na osnovu tipa zaposlenosti radniku se prilikom dodele objekata, definiše se broj radnih dana u sedmici, broj sati rada u toku dana, kao i podaci o osnovnoj zaradi zaposlenih, i satnici za prekovremeni rad.

Podmodul Satnica ima sledeće funkcije: evidencija satnice zaposlenih na redovnom i na vanrednom radu, evidenciju bolovanja, odmora, slobodnih dana i drugih odsustva sa posla. Podaci u podmodulu se preuzimaju iz Dodele objekata.

Aplikacija omogućuje da korisnik sistema svakom zaposlenom za svaki dan unosi status radnog vremena i satnicu, koji će se kasnije koristi u modulu Lični dohoci i kadrovska [LDK] prilikom obračuna plata.

Poseban detalj u ovom modulu je automatska dodela satnice za sve zaposlene u doku jednog dana. U samo 3 klika, korisnik aplikacije može upisati svim zaposlenima definisan raspored u satnicu, što posao koji "pešaka" traje 3 sata, skraćuje na samo 3 sekunde preko Čisto Na Klik aplikacije.

Podmodul Godišnji odmor, prikazuje spisak dana koje je korisnik iskoristio za godišnji odmor, na osnovu evidencije iz podmodula Satnica, i pruža mogućnost štampanja rešenja za godišnji odmor.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net