Lični dohoci i kadrovska [LDK]

Modul Lični dohoci i kadrovska [LDK] se koristi kod obračuna zarada i evidencije ugovora zaposlenih.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni u kadrovskoj službi i administraciji: direktor administrativnih poslova, hr asistenti, administrativni asistenti, itd.

Kako radi modul?

Sastoji se od 4 podmodula:

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Ugovori Zaposleni
Odbici Zaposleni
Radne liste Zaposleni, Satnica, Dodela objekata
Plate Zaposleni, Radne liste

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul Ugovori služi za kreiranje ugovora, aneksa i raskida ugovora sa zaposlenima. Korisnik ima mogućnost da definiše tip ugovora, vremenski rok trajanja, finansijske i ostale detalje.

Podmodul Odbici se koristi kada za određenog zaposlenog postoji potreba da se zarada umanji za određeni iznos koji je nastao kao posledica njegovog nesavesnog rada, kao što su: kazne u saobraćaju, prekoračenje limita korišćenja službenog telefona, itd. Ovaj podmodul pruža mogućnost podele odbitaka u više jednakih mesečnih rata i definisanja datuma od kada kreće da se obračunava odbitak. U svakom trenutku korisnik ima evidenciju koliki iznos je odbijen od zarade i još koliko je ostalo da se odbije.

Podmodul Radne listePodmodul Radne liste, je priprema za konačnu obradu zarada. U ovom podmodulu za određeni mesec i određeni tip zaposlenosti, korisnik ima mogućnost da generiše iznose koje su zaposleni zaradili na osnovu podataka iz podmodula Satnica i Ugovora. Nakon generisanja radne liste, korisnik ima mogućnost pregleda generisanih iznosa. Sistem taksativno za svakog korisnika ispisuje koliko je dana i sati proveo na poslu, koliko na bolovanju, godišnjem odmoru itd., kao i iznose koje je zaradio za pomenute statuse radnog vremena. Korisnik ima mogućnost ručnog povećanja/smanjenja generisanih iznosa u smislu bonusa ili kazni.

Nakon zaključenja radnih listi, dalje izmene nisu moguće, i tada svi iznosi prelaze u podmodul Plate, koji daje mogućnost korisniku da vodi evidenciju isplata zarada zaposlenima.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net